Fisken i Lumparn

Fisken i Lumparn var ett projekt för kunskap och erfarenhetsutbyte som delfinansierades av Leader Åland med medel från Europeiska havs- och fiskerifonden under 2014. 

Flera konkreta vattenskyddsprojekt fick sin början, intresset för området och åtgärder väcktes och kunskapen om vattenområdena ökade bland markägare, kommunala beslutsfattare, sportfiskare, jordbrukare och den breda allmänheten. Samarbete och nätverk bildades.

Projektets innehåll

Studieresor
Föreningen gjorde två resor till södra Gotland för att bekanta sig med systerprojektet Rädda Burgsviken. Den 28 juni deltog två av projektets representanter, Carina Aaltonen och Lotta Nummelin, på Forum Östersjöns rådgivande kommittés möte i Vamlingbo på Gotland. Den 4-5 september for 14 deltagare från projektet till Burgsviken på Gotland för att i praktiken bekanta sig med fiske- och vattenskyddsåtgärder som gjorts inom ramen för initiativet Rädda Burgsviken. På resan deltog sportfiskare, jordbrukare, kommunala tjänstemän och beslutsfattare. Samarbetet med gotlänningarna fortgår och gemensamma projekt planeras.

Dikesvandringar
Sammanlagt hölls sju dikesvandringar i projektet. Totalt deltog drygt 70 personer på vandringarna. Under vandringarna har deltagarna fått lära sig bland annat om växter och djur som lever i vattenmiljön, hur man kan avläsa belastning på ett dike och vilka typer av åtgärder som kan genomföras. Som ett resultat av vandringarna har flera konkreta projekt satts igång. Bland annat planeras en våtmark vid mynningen av Storängsdiket, en integrerad skyddszon vid Kapellviken och exempel på dikesgrävning vid Ressumsdiket.

Framtagande av program för fiskevårdsåtgärder
Föreningen startade igång arbetet att utarbeta ett program för fiskevårdsåtgärder i Lumparnområdet. Det konstaterades ganska snabbt att ett sådant program är ett omfattande arbete och att de avsatta medlen i projektet inte kommer att räcka till för att slutföra åtgärden. Föreningen förprojekterade ett nytt projekt för framtagande av fiskevårdsåtgärder i Lumparnområdet för framtiden.

Fiskevårdsplan för Lumparn är tänkt som en femårig fiskevårdsplan har som syfte att beskriva, utreda och ge förbättringsförslag för fiskstatus, hydrologi och husbehovs- samt rekreationsfiske i det vattenområde och kringliggande vikar som tillhör Lumparn. Fiskevårdsplanen är också tänkt att fungera som ett planeringsverktyg, kunskapsunderlag och inspirationskälla för fiskevårdsåtgärder och främjandet av husbehovs och rekreationsfisket i Lumparn.

Målsättningen är att peka ut de effektivaste förslagen till fiskevårdande åtgärder med avseende på samhällsnytta, ekologi och kostnadseffektivitet, samt att sammanställa redan idag utförda åtgärder, problemställningar och allmänna möjligheter till förbättringar av Lumparns vattenkvalitet.

Projektet kommer att utföras i 3 delar:

  1. Sammanställning och abstraktion av befintlig litteratur kring vatten och fisk i Lumparn. I detta bör din litteratursammanställning som gjorts inom ramen för projektet ”Fisken i Lumparn” ytterligare kompletteras med information om ägoförhållanden, tidigare utförda fiskevårdsåtgärder.
  2. Fältkartering av Lumparns stränder och vikar. Från litteratursammanställningen bör intressanta områden kunna identifieras. Dessa karteras på plats och uppdateras. Några områden är redan på föreningens försorg karterade och planerade för åtgärder. Det arbetet inkluderas i planen.
  3. Uppgörande av rapport med sammanställning av befintlig litteratur och åtgärder, resultat av fältkartering samt förslag på åtgärder för att främja fiskevården. Rapporten bör innehålla förslag på åtgärder i prioritetsordning för enskilda områden, samt generella åtgärder för hela Lumparnområdet.

Kostnaden för framtagandet av fiskevårdsplanen beräknas till ca 50.000 €. Tanken är att förverkliga projektet i samarbete med fiskeribyrån, för att på det viset kunna förankra åtgärderna direkt i förvaltningen. Kostnaderna för förprojekteringen har använts för att ta bedöma omfattningen av framtagningen av ett fiskevårdsprogram, undersöka möjligheterna till finansiering, samt för att beskriva projektet och att ta fram underlaget till ansökan.

Utredning av möjligheter för konkreta fiskeskyddsåtgärder

En litteratursammanställning som omfattar vattenkvalitets- och fiskdata samt belastningsinformation om hela området har gjorts utgående från material från Husö biologiska station och Ålands landskapsregering. Ändamålsenliga och lättfattliga grafer och kartor av data som beskriver tillståndet har tagits fram. Listor över befintliga utredningar, pro gradu-avhandlingar etc har även sammanställts. Materialet visar att vikarna är potentiellt viktiga lek- och uppväxtområden för fisk, samtidigt som just dessa områden är belastade men stora mängder kväve och fosfor. Målgruppen för sammanställningen är den breda allmänheten och inte enbart sakkunniga. Materialet finns även i sådan form att det är lätt att plocka ut relevant information till föredrag, hemsidor, broschyrer etc.

Under sina besök på Åland i juni och september gjorde expert Peter Feuerbach fältkarteringar på lämpliga områden för olika åtgärder som främst leder till förbättrad vattenkvalitet. Förutom själva karteringarna besökte Peter Feuerbach ett antal personer som kunde ge information om lämpliga områden, kunskapsluckor och data.