"Om vi inte kan rädda Lumparn - hur ska vi då kunna rädda Östersjön?"

Danne Sundman (1973-2018) 

Lumparn är hjärtat på Åland
– En cirka 10 kilometer lång och bred havsfjärd som gränsar mot Sund, Saltvik, Finström, Jomala, Lemland, Lumparland och Vårdö.  Fjärden har ett flertal vikar, vilka sträcker sig åt olika håll. Många av dessa har otilffredsställande eller dålig ekologisk status. Föreningen Rädda Lumparn grundades för att invånarna var bekymrade för sina närvatten. Vi verkar för att öka kunskapen och intresset för lokalt vattenskyddsarbete.

Vi vill sprida information, engagera och stöda konkreta projekt som förbättrar vattenkvaliteten kring Lumparn. 

Vi vill att projekten kommer från er, alla ni som bor kring Lumparns stränder – markägare, fiskare, jordbrukare och allmänt intresserade. 

Kom med!

Tillsammans med den tecknade fisken vill vi uppmärksamma våra barn om vad vi alla kan göra för att förbättra vattenmiljön! Läs mer >

20201106113632_IMG_6623

Opinionsbildning

Genom undersökningar, rapporter, dikesvandringar och besök i fält med anlitade experter kan vi bidra till opinionsbildning och politisk påverkan.

b_56I6303

Evenemang för unga

Barnen är vårt vattens framtida förvaltare! Vi vill inspirera till att äta mer inhemsk fisk som t.ex gädda, mört, braxen - ett enkelt sätt att avlägsna näringsämnen.

kapellviken

Konkreta åtgärder

Genom att hjälpa till med förverkligandet att skapa våtmarker, reningsdammar och skyddszoner kan vi minska närsaltsbelastningen till Lumparn.

20220905091319_635A8370

Samarbeten

Vi samarbetar bland annat med John Nurminens Stiftelse, genom att uppmuntra lantbrukare på Åland att pröva gipsbehandling av åkrar för att binda fosfor och minska avrinningen.

Våra huvudsyften

Grönt är inte skönt

På många ställen i Lumparns vikar kan de se ut som på den här bilden från Långsjön. I Storängsdiket i Jomala såg det ut så i det långa diket och föreningen fick arrendera mark av Landskapets Fastighetsverk för att anlägga en reningsdamm där som nu tar hand om näringsämnena istället för att det åker rakt ut i Lumparn.

Aktuella händelser och evenemang

Hjälp oss hjälpa

Stöd vårt arbete genom att bli medlem i föreningen!

Följ oss på Facebook

Finbydiket

Lokalbefolkningen runt det så kallade Finbydiket hade under många år noterat att miljön där försämrats.

När Rädda Lumparn arrangerade en dikesvandring i Finbyområdet under ledning av experten Peter Feuerbach 2016 konstaterades att den lilla insjön Träsk är grovt förorenat och att utredning bör göras på olika alternativ till saneringsåtgärder. Även de efterkommande vattendragen är i mycket dåligt skick.

Under 2019-2020 tog föreningen fram rapporten “Finbydiket – hur blev det såhär?”  inom ramen för projektet ”Vad behöver göras i Finby-området – fokus på näringsämnen”. 

Föreningen har därefter arbetat för att vidare undersökningar ska göras och för att få myndigheter och den allmänna opinionen att ta till sig behovet av att åtgärder vidtas.

Målet är klart. Nuläget finns beskrivet. 

Rädda Lumparn hoppas denna utredning kan ge grund för berörda aktörer att gå vidare med åtgärder för att förbättra och restaurera detta fantastiska område. 

Följs oss på Instagram